Menü Kapat

Ölçüm Cihazı Baca Gazı Ölçer, Analiz ve Emisyon

Ölçüm cihazı baca gazı ölçer, analiz ve emisyon cihazlarının Türkiye yetkili satıcısı olarak yirmi yılı aşkın bir süredir ölçüm cihazları satışını ve servisini yapmaktayız.

Ölçüm cihazı baca gazı ölçer cihazları endüstriyel alanlarda çok sık karşılaştığımız cihazların başında gelmektedir. Sanayi alanlarında en çok ihtiyaç duyulan bu cihazların Kimo markasını siz müşterilerimiz ile buluşturmaktayız.

Ölçüm Cihazı Baca Gazı Ölçer
Ölçüm Cihazı Baca Gazı Ölçer

Ölçüm cihazı baca gazı ölçer cihazları ile emisyon ölçümü ve analiz yapmak şu anda tüm fabrika ve benzeri büyük iş alanlarında yapılması nerede ise zorunlu hale gelmiştir. Bu önemli cihazın sağlamlığı, kalitesi ve itibari ile fiyatları değişebilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojinin en son seviyesinde çalışan ve üstün ölçüm özelliklerine sahip Ölçüm  Cihazı Kimo Baca Gazı Ölçer cihazlarının güncel fiyatları  teklif alabilirsiniz. Ram Limited Ölçü.

Ölçüm cihazlarından baca gazı ölçer cihazlarının kullanma nedenlerinden bir tanesi de, işletmelerin ve konutların ısıtılması için çeşitli yakıtlar kullanılmaktadır.   Oksijen ve yakıt karışımının bir araya gelmesiyle oluşan yanma sonucunda çeşitli gazlar meydana çıkar ve efektif bir yanmanın kontrolünün sağlanması için bu gaz miktarlarının bilinmesi gerekir. Çünkü bu yanmanın kontrolü sağlandığı zaman maksimum verim ve tasarruf sağlanmış olur ayrıca çevreye zarar verilmemiş oluruz. Yanma sonucu ortaya çıkan çeşitli gazların değerleri hesaplamaktır. Bu gazlar oksijen,karbondioksit,karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksitlerdir. Bu gazların değerlerine göre yanma gözden geçirilerek minimum masrafla kazan içerisinde maksimum yanma verimliliğini sağlamış oluruz. Ayrıca baca gazı analiz cihazları endüstriyel gaz motorları ve türbinlerinde kontrolünü yapabilirsiniz. İslilik ölçümünde kullanabilirsiniz. Baca gazı ölçer Sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ölçüm Cihazı Baca Gazı Ölçer Neden Gereklidir?

Zararlı gazlar,dumanlar ve çevreyi kirleten tüm maddeler baca ölçümü (baca gazı ölçümü) testinin sonucunda belirlenmektedir.Aynı zamanda baca ölçümü ile yanma verimliliğinin kaliteli olup olmadığı ve yakıtın nekadar yüksek kalitede tüketildiğini belirlemede yardımcı olmaktadır.Baca ölçümü ile baca vasıtası ile çevreye yayılan zararlı maddelerden oluşan gazların ne derecede kirletici vasıflarda oldukları tespit edilmektedir. Böylelikle baca ölçümü ile çevreye yayılan emisyon atık gazlar en asgariye çekilmiş olur.

Baca gazı ölçümü analizi hizmetimiz ile Çevre Mevzuatı kapsamında atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki maddeleri kontrol altına almak,çevreyi kirleten tüm maddelerden ayrıştırmak ve yakıt verimliliğini artırarak tasarruf amaçlamaktayız.

Ram Ölçüm Cihazları olarak baca ölçümü alanında yetkili,uzman kadromuz ve akrediteye sahip cihazlarımız ile hizmet vermekteyiz.Görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ölçüm Cihazı Baca Gazı Ölçüm Referans Değerleri

 • O2:% 3 – 5
 • CO2:% 11 – 12
 • CO: 50 PPM
 • Lamda λ: 1.17
 • Çekiş : – Vakum

Baca Ölçümü Sonucunda Aşağıdaki Değerler Kaydedilir

 • · Bacada O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,
 • · Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü,,
 • · Bacada Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,
 • · Bacada Hız-Debi Ölçümü,
 • · Bacada İslilik Ölçümü,
 • · Bacagazı Sıcaklık Ölçümleri,
 • · Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,
 • · Bacada toplam Uçucu Organik Gaz Emisyonlarının Ölçümü,
 • · Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti

Ölçüm Cihazı Baca Gazı Tozu İncelemesi

Baca gazı, bir şömine, fırın, ocak, kazan veya buhar üreticisinden egzoz gazı iletmek için bir boru veya kanal olan bir baca vasıtasıyla atmosfere çıkan gazdır. Çoğu zaman baca gazı, santrallerde üretilen yanma egzoz gazı anlamına gelir. Bileşimi, neyin yakıldığına bağlıdır, ancak genellikle hava, karbondioksit (CO2) ve su buharı yanı sıra aşırı oksijenden türeyen çoğunlukla azottan (genellikle üçte ikiden fazla) oluşur. Ayrıca, partiküler madde (kurum gibi), karbon monoksit, azot oksitler ve sülfür oksitler gibi bir takım kirletici maddelerin küçük bir yüzdesini içerir.

Santrallerde, baca gazı genellikle kirleticileri uzaklaştıran bir dizi kimyasal işlemler ve gaz yıkayıcılar’la muamele görür. Elektrostatik çöktürücüler veya kumaş filtreler, partiküler maddeleri uzaklaştırmakta ve baca gazı kükürt giderme, fosil yakıtları yakarak üretilen kükürt dioksiti, özellikle de kömürü yakalar. Azot oksitleri, oluşumunu önlemek için yanma işleminde yapılan değişikliklerle veya amonyak veya üre ile yüksek sıcaklık veya katalitik reaksiyon ile işlem görürler. Her iki durumda da amaç azot oksitleri yerine azot gazı üretmektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, cıvatanın baca gazı tarafından giderilmesi için tipik olarak sor bentlere absorbe edilerek veya baca gazı kükürt giderme ürününün bir parçası olarak atıl katılar içinde yakalanarak teknolojileri hızla dağıtmaktadır. Bu fırçalama, daha ileri endüstriyel kullanım için kükürtün anlamlı bir şekilde geri kazanılmasına yol açabilir.

Baca Gazı Tozu İncelemesine Dair

Baca gazından CO2’nin çıkarılması için aminlerin rejeneratif olarak yakalamaya dayanan teknolojiler, gıda endüstrisine yüksek saflıkta CO2 gazı sağlamak için ve gelişmiş yağ geri kazanımı için kullanılmaktadır. Sera gazı iyileştirme aracı olarak uzun vadeli depolamada CO2 yakalama yöntemi olarak aktif araştırmalar altındadırlar ve ticari olarak sınırlı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır (örneğin Kuzey Denizi’ndeki Sleipner West alanı, 1996 yılından beri faaliyet göstermektedirler).

Mevcut olan santrallerden çıkan kirleticilerin giderilmesi için bir takım kanıtlanmış teknolojiler bulunmaktadır. Ayrıca, daha fazla hava kirleticiyi ortadan kaldıran teknolojiler üzerine devam eden bir araştırma da var.

Söz Konusu yazımızı aldığımız Wikipedia sitesine teşekkür ediyoruz. Kaynak linkini paylaşıyoruz: wikipedia sitesi.

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir? Baca Gazı Emisyonu Nedir?

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; addelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır.

1 – Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı Faydaları

 • – Kazanların verimliliğini artırmak
  – Yakıt&para tasarrufu sağlamak
  – Emisyonları azaltmak

2 –  Emisyon kontrolü Faydaları

 • – Emisyonları limitlerin içinde tutmak
  – Emisyon ile ilgili yasalara uymak

3 – Proses kontrolü Faydaları

 • – Üretim prosesinde kaliteyi artırmak
  – Proseste kullanılan kazanların ayarı

22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.

Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu
etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır

Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri

 • Yanma Gazları (SO2,NOx,CO)
 • Toz
 • Tozda ağırmetaller
 • Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC)
 • Çiçek
 • Klor
 • PAH
 • Dioksin-Furanlar

Her kirleticinin ayrı ölçüm yöntemleri vardır. Bu yöntemelerin ulusal ve uluslar arası kabuledilmiş ölçüm metotları olması gerekir.

Örneğin;

 • TS ISO 7935 SO2
 • TS ISO 12039 CO, O2, CO2
 • EPA CTM 22 NOx (NO + NO2)
 • TS ISO 9096, EPA 17, EPA 5, TS ISO 13524, VDI 2066 Toz
 • TS ISO 10396 Hız
 • TS 9503 İslilik
 • TS EN 1911-1,2,3 Klor
 • TS EN 13649 Uçucu Organik Bileşik ve Buharlar

Baca Gazı Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler ( Ön Hazırlık )

Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Çalışmalara başlamadan önce, tesiste yürütülen iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları ile varsa patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddeler hakkında bilgi alınmalıdır. Bir kaza anında hemen ulaşabilmek açısından, tesisin varsa iş
güvenliği sorumlusunun ismi ve irtibat numaraları tedarik edilmelidir.

Ölçüm noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınması Numune alma noktalarında platform bulunuyorsa, platform genişliği ölçümlerin rahatça yapılabilmesi açısından yeterli genişlikte olmalıdır.

Deneyler sırasında çevresel faktörlerde gözlenerek, ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek durumlar kayıt altına alınmalıdır. Ölçüme etkisi olabilecek alanlar içerisinde, her türlü insan ve makine
faaliyetlerine engel olunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir